ป้องกันการเกิดซ้ำของหมอกควันในอนาคต

หมอกควันอยู่ที่นี่เว้นแต่รัฐบาลจะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในการพัฒนาเศรษฐกิจและดำเนินมาตรการควบคุมมลพิษในระยะยาวอย่างเข้มงวดนักวิชาการเตือน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าแม้ว่าจะสายเกินไปสำหรับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันในฤดูกาลที่รุนแรงและผู้คนต้องดูแลตัวเอง แต่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำเป็นต้องจริงจัง

เกี่ยวกับการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ พวกเขาเรียกร้องให้มีแผนที่ถนนเพื่อสร้างการปล่อยสารมลพิษและโอนทะเบียน (PRTR) และศึกษาความสามารถในการแบกรับมลภาวะของแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของหมอกควันในอนาคต นายธนพลเพ็ญรัตน์นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่าหากเราต้องการยุติปัญหาหมอกควันอันตรายให้ดีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงมาก ฝุ่นละออง PM2.5 เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนมาเป็นเวลานาน และไม่มีใครมีความคิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของ PM2.5 ที่เป็นอันตรายเหล่านี้