หัวหน้าส่วนขยายการเกษตรแห่งใหม่

คณะรัฐมนตรีมีมติให้เลื่อนตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายสำราญสราสารเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนายกฤษฎาบุญรื่นกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นายสำราญเป็นหนึ่งในเจ็ดข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี รองผู้อำนวยการกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นผู้ตรวจการทั่วไปของกระทรวงฯ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ตรวจการทั่วไป รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายวีระชาติควรรัตน์ซึ่งเป็นผู้ตรวจการทั่วไป อีกสามคนคือกฤษณาพงษ์ศรีพงศ์กุลกุลรองอธิบดีกรมข้าวซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรม ศิริพรบุญชูรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นอธิบดีกรมพัฒนาพันธุ์พืช สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอาหารแห่งชาติเลขาธิการพลเอกพงษ์พานิชผู้ทรงเป็นผู้ตรวจการทั่วไป